Informujemy, że dokumenty wymagane w procesie rekrutacji można przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariatu (ssa.sekretariat@gfo.pl). W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z dyrektorem szkoły, Pawłem Andrzejczukiem (andrzejczuk.pawel@gfo.pl)

 

Rekrutacja do Sopockiego Autonomicznego Liceum odbywa się w ramach kwalifikacji podstawowej (dokumenty składane w sekretariacie szkoły, rozmowa rekrutacyjna) oraz elektronicznie w systemie rekrutacji KSEON Optivum zgodnie z zasadami rekrutacji ogłoszonymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

W ramach kwalifikacji wstępnej do klasy I kandydat powinien złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 maja 2020 roku:

  • kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),
  • deklarację językową,
  • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej,
  • poświadczoną kopię wykazu ocen z I semestru klasy VIII szkoły podstawowej,
  • dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Każdy kandydat zostanie zaproszony indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Rozmowa dotyczyć będzie planów edukacyjnych kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz zainteresowań. W ciągu tygodnia od rozmowy kandydat i jego rodzice (opiekunowie prawni) zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji (przyznaniu miejsca gwarantowanego).

Następnie rodzice (opiekunowie prawni) powinni w ciągu 7 dni opłacić wpisowe w wysokości 1200 zł (absolwentom SASP przysługuje 20% zniżki). Kopię dowodu wpłaty należy dostarczyć osobiście lub faksem/pocztą elektroniczną.

 

Warunkiem koniecznym uzyskania w procesie rekrutacji miejsca gwarantowanego jest poza powyższym obowiązkowe zaznaczenie przez Rodziców (prawnych opiekunów) w systemie rekrutacji elektronicznej Sopockiego Autonomicznego Liceum jako szkoły pierwszego wyboru.

 

Sopockie Autonomiczne Liceum zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i poprawek do powyższego dokumentu.