W Sopockim Autonomicznym Liceum w roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w oparciu o zidywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Oznacza to, że każdy z uczniów może wybrać poziom nauczania języka polskiego oraz matematyki oraz dodatkowo wybrać maksymalnie dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym z poniżej listy:

  • historia
  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie
  • biologia
  • informatyka
  • fizyka

 

W ramach innowacyjnego programu rozwoju osobistego rozwijamy kompetencje kluczowe czyli połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw warunkujących sukces na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu zawodowym, społecznym i osobistym.

Wszystkim uczniom zapewniamy:

  • diagnozę potrzeb rozwojowych,
  • planowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej,
  • opiekę polegającą na stałej, indywidualnej współpracy w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań edukacyjnych a przede wszystkim pełnego korzystania z własnych talentów/zasobów,
  • realizację zadań rozwojowych, które wykształcą poczucie odpowiedzialności za siebie i za grupę, poprzez zaangażowanie w życie społeczne w szkole i poza nią.

 

Języki obce w SAL:

W naszej szkole uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego, który jest prowadzony na poziomie rozszerzonym w grupach zaawansowania. Oznacza to, że są przygotowani do zdawania matury na tym właśnie poziomie.

W SAL proponujemy wybór języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego na poziomie początkującym lub kontynuującym naukę. Umożliwi to uczniom przygotowanie się do matury na poziomie początkującym bądź rozszerzonym.

Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzane będą testy diagnozujące. 

Elementem oferty nauczania języków obcych nasi uczniowie uczestniczą w międzynarodowych programach edukacyjnych i wymianie młodzieży (Hiszpania, Holandia, Niemcy).

 

Ofertę zajęć programowych poszerzamy o: 

zajęcia – warsztaty, wykłady, laboratoria na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym prowadzone przez pracowników uczelni, udział w konferencjach, projektach naukowych, wydarzeniach kulturalnych.

 

Sopockie Autonomiczne Liceum współpracuje z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS na podstawie zawartych umów o współpracy.