sal logo  

Zasady rekrutacji do Sopockiego Autonomicznego Liceum 

Cykl kształcenia 4 lata

Dla absolwentów szkół podstawowych

 

Aktualizacja: styczeń 2019

Rekrutacja do Sopockiego Autonomicznego Liceum odbywa się w ramach kwalifikacji podstawowej (dokumenty składane w sekretariacie szkoły, rozmowa rekrutacyjna) oraz elektronicznie w systemie rekrutacji KSEON Optivum zgodnie z zasadami rekrutacji ogłoszonymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W ramach kwalifikacji wstępnej do klasy I kandydat powinien złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 18 maja 2019 roku:

  • kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),

  • deklarację profilową i językową,

  • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej,

  • poświadczoną kopię wykazu ocen z I semestru klasy VIII szkoły podstawowej,

  • dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Każdy kandydat zostanie zaproszony indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjnąz Komisją Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Rozmowa dotyczyć będzie planów edukacyjnych kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz zainteresowań. W ciągu tygodnia od rozmowy kandydat i jego rodzice (opiekunowie prawni) zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji (przyznaniu miejsca gwarantowanego).

Następnie rodzice (opiekunowie prawni) powinni w ciągu 7 dni opłacić wpisowe w wysokości 1000 zł (absolwentom SASP przysługuje 20% zniżki). Kopię dowodu wpłaty należy dostarczyć osobiście lub faksem/pocztą elektroniczną.

Warunkiem koniecznym uzyskania w procesie rekrutacji miejsca gwarantowanego jest poza powyższym obowiązkowe zaznaczenie przez Rodziców (prawnych opiekunów) w systemie rekrutacji elektronicznej Sopockiego Autonomicznego Liceum jako szkoły pierwszego wyboru.

Sopockie Autonomiczne Liceum zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i poprawek do powyższego dokumentu.