sal logo  

Oferta Sopockiego Autonomicznego Liceum na rok szkolny 2019/2020

Cykl kształcenia 4 lata

Dla absolwentów szkół podstawowych

 

Aktualizacja: styczeń 2019

W Sopockim Autonomicznym Liceum w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w oparciu o dwie ścieżki edukacyjne/profile kształcenia. 

Profil matematyczno - przyrodniczy

Profil humanistyczno - społeczny 

Ofertę profilu kierujemy do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiadomości z zakresu przedmiotów ścisłych, którzy planują studia na kierunkach politechnicznychmedycznych, ekonomii, zarządzaniu 
i marketingu, finansach i rachunkowości, bankowości, matematyce, geografii, geodezji, oceanografii, ochronie środowiska, turystyce i rekreacji i wielu innych.

Ofertę profilu kierujemy do uczniów zainteresowanych humanistycznym wymiarem współczesnego świata, którzy planują studia na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, kulturoznawstwo, geografia, ekonomia i wielu innych.

Rozszerzony program: 

 • matematyka i język angielski (obowiązkowo),

 • geografiainformatykabiologia, fizyka, (maksymalnie dwa przedmioty do wyboru).

Rozszerzony program: 

 • język polski i język angielski (obowiązkowo),

 • historia, geografiawosbiologia (maksymalnie dwa przedmioty do wyboru). 

Drugi język obcy w podziale na grupy wg stopnia zaawansowania: język niemiecki lub język hiszpański (do wyboru).

W ramach innowacyjnego programu  rozwoju  osobistego rozwijamy kompetencje kluczowe, czyli połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw warunkujących sukces na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu zawodowym, społecznym i osobistym.

Wszystkim uczniom zapewniamy:

 • diagnozę potrzeb rozwojowych,

 • planowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej,

 • opiekę mentora polegającą na stałej, indywidualnej współpracy w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań edukacyjnych a przede wszystkim pełnego korzystania z własnych talentów/zasobów,

 • realizację zadań rozwojowych, które wykształcą poczucie odpowiedzialności za siebie i za grupę, poprzez zaangażowanie w życie społeczne w szkole i poza nią. 

Uczniowie Sopockiego Autonomicznego Liceum uczestniczą w międzynarodowych programach edukacyjnych i wymianie młodzieży (Hiszpania, Holandia, Niemcy).

Ofertę zajęć programowych poszerzamy o: 

 • zajęcia – warsztaty, wykłady, laboratoria na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim 
  i Uniwersytecie Humanistycznospołecznym prowadzone przez pracowników uczelni, 

 • udział w konferencjach, projektach naukowych, wydarzeniach kulturalnych.

Sopockie Autonomiczne Liceum współpracuje z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS na podstawie zawartych umów o współpracy.