sal logo  

Zasady rekrutacji do Sopockiego Autonomicznego Liceum 

Cykl kształcenia 3 lata

Dla absolwentów gimnazjów

 

Aktualizacja: styczeń 2019

Rekrutacja do Sopockiego Autonomicznego Liceum odbywa się w ramach kwalifikacji podstawowej (dokumenty składane w sekretariacie szkoły, rozmowa rekrutacyjna) oraz elektronicznie w systemie rekrutacji KSEON Optivum zgodnie z zasadami rekrutacji ogłoszonymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W ramach kwalifikacji do klasy I kandydat powinien złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 18 maja 2019 roku

  • kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),

  • deklarację profilową i językową,

  • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia klasy II gimnazjum,

  • poświadczoną kopię wykazu ocen z I semestru klasy III gimnazjum,

  • dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Każdy kandydat zostanie zaproszony indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Rozmowa dotyczyć będzie planów edukacyjnych kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz zainteresowań. W ciągu tygodnia od rozmowy kandydat i jego rodzice (opiekunowie prawni) zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji (przyznaniu miejsca gwarantowanego).

Następnie rodzice (opiekunowie prawni) powinni w ciągu 7 dni opłacić wpisowe w wysokości 1000 zł (absolwentom SAG przysługuje 20% zniżki). Kopię dowodu wpłaty należy dostarczyć osobiście lub faksem/pocztą elektroniczną.

Warunkiem koniecznym uzyskania w procesie rekrutacji miejsca gwarantowanego jest poza powyższym obowiązkowe zaznaczenie przez Rodziców (prawnych opiekunów) w systemie rekrutacji elektronicznej Sopockiego Autonomicznego Liceum jako szkoły pierwszego wyboru.

Sopockie Autonomiczne Liceum zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i poprawek do powyższego dokumentu.