Rekrutacja do Sopockiego Autonomicznego Liceum odbywa się indywidualnie (dokumenty składane w sekretariacie szkoły, rozmowa rekrutacyjna z dyrektorem szkoły) oraz elektronicznie w systemie rekrutacji KSEON Optivum zgodnie z zasadami rekrutacji ogłoszonymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W ramach rekrutacji do Sopockiego Autonomicznego Liceum kandydat powinien złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 czerwca 2018 roku:

 • kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • deklarację profilową i językową,
 • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia klasy II gimnazjum,
 • poświadczoną kopię wykazu ocen z I semestru klasy III gimnazjum,
 • dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Każdy kandydat zostanie zaproszony indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły. Rozmowa dotyczyć będzie edukacyjnych  planów kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz zainteresowań. Celem rozmowy będzie rozpoznanie potrzeb i oczekiwań kandydata oraz zaplanowanie jego przyszłego profilu kształcenia.

Wstępna lista przyjętych do liceum zostanie ogłoszona 3 lipca 2018 roku. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych wstępnie do liceum zobowiązani są do opłacenia wpisowego w wysokości 1000 zł do 6 lipca 2018 roku (absolwentom SAG przysługuje 20% zniżki). Kopie dowodu wpłaty należy dostarczyć osobiście lub faksem/pocztą elektroniczną.

Kwalifikacja uzupełniająca

W przypadku wolnych miejsc w ramach rekrutacji uzupełniającej do Sopockiego Autonomicznego Liceum kandydat powinien złożyć:

 • kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • deklarację profilową i językową,
 • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia klasy II gimnazjum,
 • poświadczoną kopię wykazu ocen z I semestru klasy III gimnazjum,
 • dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydat zostanie zaproszony indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły. Rozmowa dotyczyć będzie edukacyjnych planów kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz zainteresowań. Celem rozmowy będzie rozpoznanie potrzeb i oczekiwań kandydata oraz zaplanowanie jego przyszłego profilu kształcenia. 

O przyjęciu do szkoły decyduje wynik przeprowadzonego testu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz z przedmiotów profilowych na poziomie rozszerzonym. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły.

Ulgi we wpisowym i czesnym

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności. Najlepszym uczniom szkoła proponuje miejsca stypendialne w postaci zniżek we wpisowym i/lub w czesnym. Wnioskodawcy do 3 lipca 2018 roku otrzymają indywidualną informację o tym, w jakim zakresie i na jaki okres ulgi mogą im być przyznane zgodnie z Regulaminem Upustu Czesnego. Do składanych dokumentów należy dołączyć wniosek o udzielenie ulgi.

Sopockie Autonomiczne Liceum zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i poprawek do powyższego dokumentu.