Gdańska Fundacja Oświatowa
przystąpiła do realizacji projektu
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”

Okres realizacji projektu 01 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2018 roku

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową:

 • Gdańskich Szkół Autonomicznych:

  • Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,

  • Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum,

  • Gdańskiego Liceum Autonomicznego,

 • Sopockich Szkół Autonomicznych:

  • Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,

  • Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum,

  • Sopockiego Autonomicznego Liceum,

 • International School of Gdansk:

  • Elementary International School of Gdansk/Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Gdańsku,

  • Middle International School of Gdansk/ Międzynarodowego Gimnazjum w Gdańsku,

  • High International School of Gdansk/ Międzynarodowego Liceum w Gdańsku.

Głównym celem projektu jest podnoszenie u uczniów podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie kompetencji uczniów związanych z umiejętnością wykorzystania narzędzi TIK;

 • podniesienie kompetencji uczniów w zakresie kreatywności i innowacyjności;

 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK

W ramach projektu zostaną przeprowadzone różnorodne zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej ze szkół.

W ramach projektu zostanie zakupiony m.in.: sprzęt multimedialny, komputery, tablety, pomoce dydaktyczne.

Źródło finansowania projektu: projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych zespołów szkół:

 • Gdańskie Szkoły Autonomiczne – tel. 58 305 – 80 – 61

 • Sopockie Szkoły Autonomiczne – tel. 58 550 – 14 – 76

 • International School of Gdansk – tel. 58 342 – 31 – 00

Zajęcia dodatkowe, które będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w Sopockim Autonomicznym Liceum w ramach projektu „Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”:

 1. Grafika komputerowa
 2. Laboratorium przyrodnicze
 3. Programowanie/robotyka

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Zmiany w regulaminie z dnia 10 lutego 2017 roku.

 

Scenariusze opracowane na potrzeby projektu RPO - materiały do pobrania (proszę kliknąć)