Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
w szkołach GFO 2020/21
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Osiek, we współpracy z opiekunami klas i nauczycielami wszystkich przedmiotów, z pasją, uważnością, wieloaspektowo i twórczo realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Doradztwo zawodowe jest ważnym elementem w procesie kształcenia młodzieży w szkołach GFO. Obserwujemy rosnące zainteresowanie młodzieży i rodziców, oferowanym wsparciem w procesie podejmowania ważnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, a także ukształtowanie umiejętności umożliwiających mu w przyszłości aktywne i elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy. Zapewniamy uczniom szkół GFO profesjonalną pomoc w wyborze ścieżki dalszego kształcenia, określenia predyspozycji zawodowych i analizy swojego potencjału.

Zadanie to realizujemy poprzez trzy moduły pracy doradczej :

1. Poznanie siebie, rozwój samoświadomości:

- mocne i słabe strony;

- umiejętności współpracy w grupie;

- uzdolnienia  kierownicze;

- cechy temperamentu (aktywność, emocjonalność, umiejętność pracy pod presją czasu).

2. Poznawanie zawodów oraz rynku pracy.

3. Planowanie kariery i dalszej drogi kształcenia.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych. Przeprowadzamy również diagnozę predyspozycji edukacyjno – zawodowych na podstawie wywiadu z uczniem (uzupełnionym o informacje od rodziców/opiekunów) oraz testów, kwestionariuszy i ankiet. Diagnoza obejmuje analizę:

  • zainteresowań i mocnych stron ucznia
  • temperamentu (emocjonalność, reagowanie na sytuacje trudne, umiejętność koncentracji, praca pod presją czasu)
  • umiejętności pracy w zespole i kompetencji społecznych
  • predyspozycji zawodowych
  • możliwości wyboru dalszego kierunku kształcenia

Sopockie Autonomiczne LIceum


Klasa I

Zajęcia warsztatowe:

Rozwijanie kompetencji miękkich niezbędnych do wejścia na rynek pracy takich jak: asertywność, podejmowanie decyzji odnośnie dalszej ścieżki kształcenia (weryfikacja profilu nauki), współpraca w grupie, komunikacja interpersonalna.

Klasa II

Rozmowy indywidualne:

Zdobywanie wiedzy na temat dalszej możliwości kształcenia (diagnoza potrzeb zawodowych w oparciu o rozmowy indywidualne) i rozwijanie umiejętności (wyznaczanie celów, autoprezentacja, tworzenie CV i dokumentów aplikacyjnych).

Klasa III

Zajęcia warsztatowe oraz rozmowy indywidualne:

Przygotowanie do samodzielności w podejmowaniu decyzji zawodowych i radzeniu sobie z wyzwaniami: rozwój zawodowy i osobisty, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne.