NAUKA INSPIRUJE

Sopockie Autonomiczne Liceum powstało w 2002 roku. Organem prowadzącym jest Gdańska Fundacja Oświatowa, która w 1989 roku założyła pierwsze niepubliczne liceum na Pomorzu i prowadzi obecnie na terenie Gdańska i Sopotu łącznie 9 szkół, przedszkole oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną „Osiek”. Sopockie Autonomiczne Liceum wchodzi w skład Sopockich Szkół Autonomicznych. To placówka ciesząca się wśród uczniów i rodziców opinią przyjaznej szkoły, podchodzącej indywidualnie do każdego ucznia, uzyskującej wysokie wyniki w pracy dydaktycznej i wspierającej uczniów w ich wszechstronnym rozwoju.

Koncepcja dydaktyczna

Edukacja w naszej szkole oparta jest o innowacyjne i atrakcyjne narzędzia oraz metody pracy. Uczniowie na zajeciach korzystają z tabletów i notebooków. Ponadto wszyscy uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do udziału w debatach oksfordzkich, rozwijających umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji publicznych.

W całym cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, rozwijają swoje pasje, korzystając z bogatej oferty  zajęć, indywidualnych konsultacji przedmiotowych oraz biorąc udział w specjalnym cyklu przygotowań do egzaminu maturalnego, konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Progrm Rozwoju Osobistego i indywidualne profilowanie

Każdy uczeń w Ramach Programowu Rozwoju Osobistego ma możliwość indywidualnego zaplanowania swojego profilu kształcenia poprzez wybór przedmiotów, które realizuje w zakresie rozszerzonym już od drugiej klasy. Pozwoli mu to na przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz do studiów na wybranym kierunku. Dodatkowo wspieramy każdego ucznia w:

  • rozpoznawaniu własnych zasobów związanych z umiejętnościami i talentami tak, by były one podstawą do planowania dalszej kariery zawodowej i edukacyjnej;
  • zarządzaniu swoimi zdolnościami, czyli optymalnym gospodarowaniu czasem oraz stawianiu i realizowaniu osobistych celów;
  • doskonaleniu umiejętności interpersonalnych poprzez konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, skuteczną komunikację oraz świadomość pełnionych ról w grupie rówieśniczej;
  • poznawaniu systemu edukacji, świata zawodów i rynku pracy;
  • podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej

W ramach zajęć profilowych nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach przygotowujących ich do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów. Dla przyszłych architektów istnieje możliwość prowadzenia zajęć z rysunku, aksonometrii oraz budowania portfolio na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej. Przyszli prawnicy biorą udział w wybranych wykładach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Przyszli lekarze uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przyszli ekonomiści i przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych między innymi na Wydziale Ekonomii Sopockiej Szkoły Wyższej. Humaniści rozwijają swoje zainteresowania podczas warsztatów literackich z wykładowcami Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Współpraca z uczelniami

Kierunki kształcenia w Sopockim Autonomicznym Liceum są opracowywane i realizowane przy współpracy z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Sopocką Szkołą Wyższą. W ramach podpisanych porozumień i umów patronackich nasi uczniowie korzystają z wykładów, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych na wyżej wymienionych uczelniach.

Nauczanie języków obcych

Uczniowie Sopockiego Autonomicznego Liceum obowiązkowo uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wykorzystaniem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) zakładającej zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. W ramach zajęć uczniowie poszerzają swoje kompetencje językowe również podczas konwersacji z native speakerami - wolontariuszami z Australii i Nowej Zelandii przebywającymi co roku w naszej szkole w ramach międzynarodowego programu Global Lattitude Volunteering. Nauczyciele prowadzą także przygotowania do egzaminów certyfikatowych (FCE, CAE, PCE). Uczniowie wybierają również obowiązkowo drugi język obcy: język niemiecki lub język hiszpański. W ramach zajęć języka niemieckiego uczniowie przygotowują się do egzaminów certyfikatowych (ZD – Zertifikat Deutsch, ZMP – Goethe Zertifikat C1) oraz uczestniczą w wymianach młodzieży ze szkłami niemieckimi.

W ramach nauki języka hiszpańskiego uczniowie mają zajęcia z native speakerem.

Zajęcia sportowe

Posiadamy w pełni wyposażoną salę sportową, salę fitness oraz siłownię i boisko zewnętrzne. Nasi uczniwie korzytają też sopockich obiektów sportowych jak  stadion lekkoatletyczny.

Oferta dodatkowa

Każdy uczeń w zależności od potrzeb może korzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji przedmiotowych.
Nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych poszerzających ich horyzonty oraz innych wydarzeniach organizowanych przez trójmiejskie instytucje naukowe i kulturalne.

Efekty kształcenia

Zindywidualizowana praca z uczniem oraz przyjęty system analizy efektów nauczania w szkole realizowany przez Gdańską Fundację Oświatową zapewniają bardzo dobre przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia. W klasie pierwszej przeprowadzane są akcje sprawdzające umiejętności i wiedzę z przedmiotów obowiązkowych oraz diagnozy profilowe. W klasie drugiej obok akcji sprawdzających z języka polskiego, matematyki i języków obcych przeprowadzane są akcje diagnostyczne - „profilowo – maturalne”. Rokrocznie nasi absolwenci uzyskują wysokie wyniki z egzaminu maturalnego, co plasuje naszą szkołę w gronie najlepszych Trójmiejskich liceów, a naszym absolwentom zapewnia kontynuację nauki na najlepszych uczelniach, także zagranicznych. W roku szkolnym 2014/2015 zajęliśmy 5. miejsce w rankingu najbardziej efektywnych liceów w Trójmieście oraz 1. miejsce w zakresie efektywności nauczania matematyki. Ranking ten uwzględnia wyniki egzaminu maturalnego z ostatnich trzech lat. Kryterium oceny jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD), która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów w ciągu trzech lat nauki. Efekty te uzyskujemy dzięki indywidualnemu profilowaniu oraz bardzo dobrej współpracy nauczycieli z uczniami.

Koncepcja wychowawcza

Działania wychowawcze szkoły, zgodnie z Misją szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju ucznia. Wspieramy działania rodziców w kształtowaniu cech, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd. Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną “Osiek”. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej". Opiekunowie klas wraz z psychologiem szkolnym realizują odrębny dla każdego rocznika program wykładów, warsztatów oraz spotkań indywidualnych. Pracownicy Poradni wspierają działania rodziców i nauczycieli poprzez szkolenia, wykłady, warsztaty oraz konsultacje indywidualne. Szkoła dba o przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka, realizuje profilaktykę uzależnień, edukację patriotyczną, uroczyście obchodzi święta i rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie aktywnie uczestniczą w pracach Rady Uczniów, ucząc się w ten sposób współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za powierzone zadanie. Rokrocznie wspieramy cenne działania na rzecz potrzebujących, organizując akcje charytatywne.

Koncepcja organizacyjna

Naszym uczniom zapewniamy komfortowe warunki do nauki i rozwoju. Do ich dyspozycji są: budynek Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (ul. Polna 16) oraz budynek Sopockich Szkół Autonomicznych (Al. Niepodległości 739 A) a w nich nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, dwie nowoczesne sale gimnastyczne, siłownia zewnętrzna, boisko, biblioteka z czytelnią i stanowiskami komputerowymi, pracownia komputerowa.

Cenimy sobie punktualność – w naszej szkole nie ma dzwonków. Zajęcia odbywają się w systemie zespołów klasowych, niezależnych od nich grup profilowych oraz grup zaawansowania z języków obcych. 

Dziennik elektroniczny

Dzięki dziennikowi elektronicznemu rodzice mogą na bieżąco monitorować frekwencję ucznia oraz jego wyniki w nauce.