NAUKA INSPIRUJE

Sopockie Autonomiczne Liceum powstało w 2002 roku. Organem prowadzącym jest Gdańska Fundacja Oświatowa, która w 1989 roku założyła pierwsze niepubliczne liceum na Pomorzu (Gdańskie Liceum Autonomiczne) i prowadzi obecnie na terenie Gdańska i Sopotu łącznie 9 szkół, przedszkole oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną „Osiek”. Sopockie Autonomiczne Liceum wchodzi w skład Sopockich Szkół Autonomicznych. To placówka ciesząca się wśród uczniów i rodziców opinią przyjaznej szkoły, podchodzącej indywidualnie do każdego ucznia, uzyskującej wysokie wyniki w pracy dydaktycznej i wspierającej uczniów w ich wszechstronnym rozwoju.

Koncepcja dydaktyczna

Edukacja w naszej szkole oparta jest o innowacyjne i atrakcyjne narzędzia oraz metody pracy. Od roku 2014 szkoła prowadzi program „iPad w edukacji”. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu dwóch mobilnych pracowni iPadowych oraz pracowni MacBooków. Ponadto wszyscy uczniowie obowiązkowo uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do udziału w debatach oksfordzkich, rozwijających umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji publicznych.

W całym cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, rozwijają swoje pasje, korzystając z bogatej oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych, indywidualnych konsultacji przedmiotowych oraz biorąc udział w specjalnym cyklu przygotowań do egzaminu maturalnego, konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Profilowanie

Każdy uczeń ma możliwość indywidualnego zaplanowania swojego profilu kształcenia poprzez wybór przedmiotów, które realizuje w zakresie rozszerzonym już od drugiego semestru klasy pierwszej. Pozwoli mu to na przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz do studiów na wybranym kierunku.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej

W ramach zajęć profilowych nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach przygotowujących ich do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów. Dla przyszłych architektów istnieje możliwość prowadzenia zajęć z rysunku, aksonometrii oraz budowania portfolio na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej. Przyszli prawnicy biorą udział w wybranych wykładach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Przyszli lekarze uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przyszli ekonomiści i przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych między innymi na Wydziale Ekonomii Sopockiej Szkoły Wyższej. Humaniści rozwijają swoje zainteresowania podczas warsztatów literackich z wykładowcami Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Współpraca z uczelniami

Kierunki kształcenia w Sopockim Autonomicznym Liceum są opracowywane i realizowane przy współpracy z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Sopocką Szkołą Wyższą. W ramach podpisanych porozumień i umów patronackich nasi uczniowie korzystają z wykładów, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych na wyżej wymienionych uczelniach.

Nauczanie języków obcych

Uczniowie Sopockiego Autonomicznego Liceum obowiązkowo uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wykorzystaniem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) zakładającej zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. W ramach zajęć uczniowie poszerzają swoje kompetencje językowe również podczas konwersacji z native speakerami - wolontariuszami z Australii i Nowej Zelandii przebywającymi co roku w naszej szkole w ramach międzynarodowego programu Global Lattitude Volunteering. Nauczyciele prowadzą także przygotowania do egzaminów certyfikatowych (FCE, CAE, PCE). Uczniowie wybierają również obowiązkowo drugi język obcy: język niemiecki lub język hiszpański. W ramach zajęć języka niemieckiego uczniowie przygotowują się do egzaminów certyfikatowych (ZD – Zertifikat Deutsch, ZMP – Goethe Zertifikat C1) oraz uczestniczą w wymianie młodzieży ze szkołą w Kilonii.

W ramach nauki języka hiszpańskiego uczniowie mają zajęcia z native speakerem oraz przygotowują się do egzaminu certyfikatowego DELE.

Zajęcia sportowe

Każdy uczeń Sopockiego Autonomicznego Liceum uczestniczy obowiązkowo w 4 godzinach zajęć wychowania fizycznego. W ramach 2 godzin zajęć ogólnorozwojowych uczniowie realizują program z następujących dyscyplin: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka. Zajęcia odbywają się w dwóch własnych nowoczesnych salach gimnastycznych, a także na własnej siłowni zewnętrznej. Kolejne 2 godziny zajęć sportowych uczeń wybiera spośród następujących dyscyplin: aerobik, piłka nożna (na pełnowymiarowym boisku na stadionie lekkoatletycznym w Sopocie), siatkówka i koszykówka.

Oferta dodatkowa

Każdy uczeń w zależności od potrzeb może korzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji przedmiotowych.
Nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych poszerzających ich horyzonty (udział w warsztatach Euroweek - zajęcia ze studentami z całego świata) oraz innych wydarzeniach organizowanych przez trójmiejskie instytucje naukowe i kulturalne.

Efekty kształcenia

Zindywidualizowana praca z uczniem oraz przyjęty system analizy efektów nauczania w szkole realizowany przez Gdańską Fundację Oświatową zapewniają bardzo dobre przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia. W klasie pierwszej przeprowadzane są akcje sprawdzające umiejętności i wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz diagnozy profilowe. W klasie drugiej obok akcji sprawdzających z języka polskiego, matematyki i języków obcych przeprowadzane są akcje diagnostyczne - „profilowo – maturalne”. Rokrocznie nasi absolwenci uzyskują wysokie wyniki z egzaminu maturalnego, co plasuje naszą szkołę w gronie najlepszych Trójmiejskich liceów, a naszym absolwentom zapewnia kontynuację nauki na najlepszych uczelniach, także zagranicznych. W roku szkolnym 2014/2015 zajęliśmy 5. miejsce w rankingu najbardziej efektywnych liceów w Trójmieście oraz 1. miejsce w zakresie efektywności nauczania matematyki. Ranking ten uwzględnia wyniki egzaminu maturalnego z ostatnich trzech lat. Kryterium oceny jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD), która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów w ciągu trzech lat nauki. Efekty te uzyskujemy dzięki indywidualnemu profilowaniu oraz bardzo dobrej współpracy nauczycieli z uczniami.

Koncepcja wychowawcza

Działania wychowawcze szkoły, zgodnie z Misją szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju ucznia. Wspieramy działania rodziców w kształtowaniu cech, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd. Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną “Osiek”. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej" (link do Programu wychowawczo – profilaktycznego). Opiekunowie klas wraz z psychologiem szkolnym realizują odrębny dla każdego rocznika program wykładów, warsztatów oraz spotkań indywidualnych. Pracownicy Poradni wspierają działania rodziców i nauczycieli poprzez szkolenia, wykłady, warsztaty oraz konsultacje indywidualne. Szkoła dba o przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka, realizuje profilaktykę uzależnień, edukację patriotyczną, uroczyście obchodzi święta i rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie aktywnie uczestniczą w pracach Rady Uczniów, ucząc się w ten sposób współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za powierzone zadanie. Rokrocznie wspieramy cenne działania na rzecz potrzebujących, organizując akcje charytatywne (Biznes Klasa Unicef, Szlachetna Paczka, WOŚP).

Koncepcja organizacyjna

Naszym uczniom zapewniamy komfortowe warunki do nauki i rozwoju. Do ich dyspozycji są: budynek Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (ul. Polna 16) oraz budynek Sopockich Szkół Autonomicznych (Al. Niepodległości 739 A) a w nich sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, dwie nowoczesne sale gimnastyczne, siłownia zewnętrzna, boisko, biblioteka z czytelnią i stanowiskami komputerowymi, pracownia komputerowa, bezpłatne WIFI, estetyczna stołówka, sklepik szkolny, catering – obiady przygotowywane pod nadzorem dietetyka.

Cenimy sobie punktualność – w naszej szkole nie ma dzwonków. Zajęcia odbywają się w systemie zespołów klasowych, niezależnych od nich grup profilowych oraz grup zaawansowania z języków obcych.

Dziennik elektroniczny

Dzięki dziennikowi elektronicznemu rodzice mogą na bieżąco monitorować frekwencję ucznia oraz jego wyniki w nauce.